logo    Bytové družstvo občanů Příbram  tady jsme doma   

SVJ
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

Stanovy společenství vlastníků jednotek

 

 

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

Čl. I

 

Základní ustanovení

 

(1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou  osobou, která vznikla na  základě zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé  zákony (zákon  o vlastnictví  bytů), ve  znění zákona  č. 273/1994 Sb.,  nálezu Ústavního soudu vyhlášeného  pod č. 280/1996 Sb., zákona č.  97/1999 Sb.,   zákona č.  103/2000 Sb.,  zákona č. 229/2001  Sb., zákona č. 451/2001  Sb., zákona  č. 320/2002 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb.

 

(2) Členy  společenství jsou   vlastníci  bytů  a  nebytových prostorů  v   domě   (dále   jen   "jednotka"), společnými  členy společenství  jsou   společní  vlastníci  jednotek,   za  podmínek uvedených   v  zákoně   o   vlastnictví  bytů  (dále   jen  "člen společenství").

 

(3) Společenství je jako  právnická osoba způsobilé vykonávat práva  a  zavazovat  se  pouze  ve  věcech  spojených  se správou, provozem a opravami společných částí domu (dále jen "správa domu") a pozemku  a v  dalších věcech   v rozsahu  a způsobem  uvedeným v zákoně o vlastnictví bytů a v těchto stanovách.

 

Čl. II

 

Název a sídlo společenství

 

(1) Názvem  společenství  jsou  slova  "Společenství pro dům" spolu s označením domu, pro který společenství vzniklo.

 

(2) Sídlo  společenství je  určeno adresou,  kde společenství sídlí a kde se veřejnost může se společenstvím stýkat.

 

ČÁST DRUHÁ

 

PŘEDMĚT ČINNOSTI SPOLEČENSTVÍ

 

Čl. III

 

Správa domu a další činnosti

 

(1) Správou domu se rozumí zajišťování

 

a) provozu domu a pozemku,

b) údržby a oprav společných částí domu,

c) protipožárního zabezpečení domu, včetně hromosvodů,

d) revizí  a  oprav  společných  částí  technických  sítí, rozvodů   elektrické energie, plynu, vody a odvodu odpadních vod, tepla a teplé užitkové vody  včetně radiátorů, vzduchotechniky, výtahů,  zařízení  pro  příjem  televizního  a  rozhlasového   signálu a   elektrických sdělovacích zařízení v  domě a dalších technických   zařízení podle vybavení domu,

e) revizí  a  oprav  domovní  kotelny  či  výměníkové  (předávací) stanice v rozsahu a  způsobem odpovídajícím skutečnému vybavení domu,

f) prohlídek a čištění komínů,

g) administrativní  a  operativně  technické  činnosti  spojené se správou  domu,  včetně  vedení  příslušné  technické a provozní  dokumentace domu,

h) správy  jednotek, které  jsou  ve  spoluvlastnictví všech členů   společenství,

i) dalších činností,  které vyplývají pro  společenství z právních   předpisů a technických postupů spojených se správou domu.

 

(2) V rámci předmětu své činnosti může společenství sjednávat smlouvy, především o

 

a) zajištění  dodávek   služeb  spojených  s   užíváním  jednotek,   nejde-li  o  služby,  jejichž  dodávky  si členové společenství  zajišťují u dodavatele přímo,

b) pojištění domu,

c) nájmu společných částí domu,

d) nájmu  jednotek,  které  jsou  ve  spoluvlastnictví všech členů  společenství.

 

(3) Společenství   zajišťuje  rovněž   kontrolu  plnění   jím uzavřených  smluv podle  odstavce 1   a 2  a uplatňování nároků z porušování smluvních povinností ze strany dodavatelů.

 

(4) Při plnění úkolů podle zákona o vlastnictví bytů a těchto stanov zajišťuje  společenství dále zejména  tyto činnosti spojené se správou domu a pozemku:

 

a) vybírání  předem   určených  finančních  prostředků   od  členů  společenství na náklady spojené se správou domu a pozemku (dále  jen "příspěvky  na správu domu  a pozemku"), popřípadě  dalších  příspěvků na činnosti uvedené v čl. IV,

b) vedení  evidence plateb  členů společenství,  které jsou  podle písmene a) vybírány,

c) vedení evidence  nákladů vztahujících se  k domu a  pozemku a k  činnosti společenství,

d) zřízení účtu u banky a hospodaření s finančními prostředky,

e) vedení účetnictví v souladu se zvláštními právními předpisy,

f) vedení seznamu členů společenství.

 

(5) Společenství  zajišťuje buď  přímo nebo  na základě smluv uzavřených  společenstvím s  dodavateli plnění  spojená s užíváním jednotek a  společných částí domu  (dále jen služby"),  například dodávky  tepla a  teplé užitkové  vody, elektřiny,  dodávky vody a odvod  odpadní  vody,  úklid  společných  prostor, užívání výtahu, zařízení pro  příjem televizního a  rozhlasového signálu. V  rámci této činnosti společenství zajišťuje zejména

 

a) vybírání úhrad za služby zajišťované společenstvím,

b) způsob rozúčtování cen služeb na jednotlivé členy společenství,   není-li  rozúčtování  cen  služeb  stanoveno  zvláštním právním   předpisem  nebo  rozhodnutím   cenového  orgánu,  a  vyúčtování   přijatých záloh na jednotlivé členy společenství,

c) vedení  potřebných evidencí  spojených se zajišťováním služeb a  jejich úhradami včetně vyúčtování.

 

(6) Společenství    zajišťuje    činnosti    související    s provozováním společných  částí domu, zejména technických zařízení, která  slouží i  jiným fyzickým nebo právnickým  osobám než členům společenství včetně uzavírání s tím souvisejících smluv.

 

(7) V   rámci   činností   vykonávaných   v   rozsahu  zákona o vlastnictví bytů společenství dále zajišťuje zejména

 

a) včasné vymáhání plnění povinností uložených členům společenství  k tomu příslušným orgánem společenství,

b) řádné hospodaření se  svým  majetkem  a s finančními prostředky  poskytovanými vlastníky jednotek,

c) plnění  dalších  povinností   spojených  s  předmětem  činnosti  společenství podle zvláštních právních předpisů.

 

Čl. IV

 

Podstatné změny společných částí domu

 

Společenství   dále  zajišťuje   se  souhlasem   všech  členů společenství  změny stavby   (nástavby, přístavby) a změny v užívání stavby.

 

Čl. V

 

Zajišťování správy domu a dalších činností na základě smlouvy se správcem

 

(1) V souladu s prohlášením vlastníka budovy o osobě pověřené správou  domu (dále  jen "správce"),  anebo v  souladu s usnesením shromáždění   vlastníků  jednotek   (dále  jen   "shromáždění")  o ustanovení   správce,  může   společenství zajišťovat   provozní, technické, správní  a obdobné činnosti  spojené se správou  domu a pozemku  a  s  dalšími  činnostmi,  popřípadě  některé  z  těchto činností, na základě smlouvy se  správcem, kterým může být fyzická nebo právnická osoba.

 

(2) Smlouva se správcem obsahuje

 

a) vymezení činností, které bude správce vykonávat,

b) určení způsobu hospodaření s příspěvky na správu domu a pozemku  a s finančními prostředky poskytovanými na úhradu služeb včetně  jejich evidence,

c) povinnost  správce předkládat jím uzavírané smlouvy nebo jejich změny předem ke schválení orgánu společenství příslušnému podle  těchto stanov, pokud byl správce společenstvím zmocněn k jejich uzavírání,

d) povinnost správce  předložit jednou ročně  shromáždění zprávu o činnosti  správce,  zejména  o  finančním  hospodaření, o stavu finančních  prostředků  každého  vlastníka jednotky  a  o stavu společných   částí   domu,   jakož   i   o   jiných  významných   skutečnostech,

e) povinnost   správce   před   ukončením   jeho   činnosti  podat  shromáždění  zprávu  o  své   činnosti  a  předat  výboru  nebo pověřenému vlastníkovi všechny písemné  materiály o správě domu a své činnosti,

f) další náležitosti stanovené shromážděním.

 

(3) Změny osoby správce nebo změny obsahu smlouvy se správcem schvaluje shromáždění.

 

(4) Uzavřením  smlouvy  se  správcem  podle  odstavců  1 až 3 nemůže   být   dotčena   výlučná   rozhodovací  působnost  orgánů společenství  plynoucí  ze  zákona  o vlastnictví  bytů a z těchto stanov.

 

ČÁST TŘETÍ

 

ORGÁNY SPOLEČENSTVÍ

 

Čl. VI

 

Společná ustanovení

 

(1) Orgány společenství jsou:

 

a) shromáždění vlastníků jednotek v domě (dále jen shromáždění)

b) výbor  společenství (dále  jen "výbor")  nebo člen společenství  pověřený  funkcí výboru  (dále jen  "pověřený vlastník"), pokud není volen výbor,

c) kontrolní komise nebo revizor, rozhodne-li o tom shromáždění.

 

(2) Orgány  uvedené v  odstavci 1 písm. b)  a c)  jsou volené orgány společenství. Členem voleného orgánu společenství nebo jeho voleným orgánem může být pouze fyzická osoba, která je členem nebo společným členem  tohoto společenství nebo  je zmocněným zástupcem právnické osoby  - člena společenství,  je ke dni  volby starší 18 let a má způsobilost k právním úkonům.

 

(3) Členem voleného  orgánu společenství nemůže  být současně ten,  jehož   příbuzný  v  řadě  přímé,   sourozenec nebo  manžel (manželka)  je  členem  voleného  orgánu  společenství. Členství v jednom voleném  orgánu společenství je neslučitelné  s členstvím v jiném voleném orgánu tohoto společenství.

 

(4) Závazek k  výkonu volené funkce v  orgánu společenství je závazkem  osobní povahy  a  člen  voleného orgánu společenství se nemůže nechat zastoupit při výkonu své funkce.

 

(5) Funkční  období členů  volených orgánů  společenství je 5 let; počíná  dnem zvolení do  funkce a končí  uplynutím funkčního období.  Členství  ve  voleném  orgánu  dále  končí  odstoupením z funkce, odvoláním z funkce nebo zánikem členství ve společenství.

 

(6) Člen   voleného  orgánu   společenství  může   být  volen opětovně.

 

(7) Člen voleného orgánu společenství může být před uplynutím funkčního období z funkce odvolán shromážděním.

 

(8) Člen  voleného  orgánu společenství  může  před uplynutím funkčního  období  z  funkce  odstoupit.  Odstoupení musí písemně oznámit orgánu  společenství, jehož je  členem. Jeho funkce  končí dnem,  kdy  tento  orgán   odstoupení  na své  schůzi  projednal, nejpozději  však  uplynutím  30  dnů  ode  dne doručení oznámení o odstoupení. Pověřený vlastník musí své odstoupení z funkce písemně oznámit  shromáždění.   Účinky  jeho  odstoupení   nastávají  dnem následujícím  po nejbližší  schůzi  shromáždění,  nejpozději však uplynutím 60 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení.

 

(9) Shromáždění  může volit  náhradníky členů volených orgánů společenství v  počtu rovnajícím se nejvýše  počtu zvolených členů orgánu,  spolu s  určením  jejich  pořadí. Náhradník  nastupuje na místo člena orgánu, jehož funkce skončila před uplynutím funkčního období,  dnem  skončení  funkce.  Pro  náhradníky platí ustanovení odstavců 3  a 4 obdobně.

Ustanovení  o náhradnících členů volených orgánů se nepoužije u pověřeného vlastníka.

 

(10) Orgány společenství hlasují veřejně. Shromáždění se může nadpoloviční  většinou hlasů  přítomných členů  usnést, že  bude o určité věci  hlasovat tajně pomocí  hlasovacích lístků. V  takovém případě současně stanoví postup pro tajné hlasování.

 

(11) Pokud se nesejde shromáždění k volbě orgánů společenství nebo  nejsou-li  tyto  orgány  zvoleny,  plní  jejich funkci člen společenství,  jehož spoluvlastnický  podíl na  společných částech domu  činí  nejméně  jednu  polovinu,  jinak členové společenství, kteří  se  jimi  stali dnem  jeho  vzniku.  Totéž platí, nebude-li statutární orgán schopen plnit své

funkce z důvodu, že počet členů výboru  poklesl  pod  3  členy,  nebo  není-li  ve funkci pověřený vlastník.

 

(12) Členům výboru může být poskytnuta odměna za výkon funkce, její výši schvaluje shromáždění.

 

Čl. VII

 

Shromáždění

 

(1) Nejvyšším  orgánem  společenství  je  shromáždění,  které tvoří členové společenství.

 

(2) Shromáždění volí a odvolává  členy výboru nebo pověřeného vlastníka; volí  a odvolává členy kontrolní  komise nebo revizora, rozhodne-li o jejich zřízení.

 

(3) Do výlučné působnosti shromáždění náleží rozhodování o

 

a) změnách  ve  věcech,  které  jsou  obsahem prohlášení vlastníka budovy podle § 4 zákona o vlastnictví bytů,

b) schválení nebo změně stanov,

c) uzavření  smlouvy o  zástavním  právu  k jednotce  se souhlasem člena  společenství,  který  je  jejím  vlastníkem, k zajištění  pohledávek  vyplývajících  z   úvěru  poskytnutého  na  náklady spojené se správou domu,

d) změně účelu užívání stavby, změně stavby, jakož i o podstatných  změnách týkajících se společných částí domu,

e) schválení roční účetní závěrky, předložené výborem či pověřeným vlastníkem,  spolu  se  zprávou  o  hospodaření  společenství a správě domu; pokud je správa domu a činnosti s  ní  související vykonávány  správcem  podle  čl.  V,  předkládá  zprávu  rovněž  správce v rozsahu a způsobem uvedeným ve smlouvě,

f) výši  příspěvků členů  společenství na  správu domu  a pozemku, popřípadě  o  výši  a  způsobu  placení  dalších  příspěvků  na  činnosti uvedené v čl. IV,

g) výši záloh na  úhradu za služby, pokud není  rozhodování v této věci  usnesením  shromáždění  svěřeno  výboru  nebo  pověřenému vlastníkovi,

h) způsobu   rozúčtování   cen    služeb   na   jednotlivé   členy společenství,  není-li  stanoveno  zvláštním  právním předpisem nebo rozhodnutím cenového orgánu,

i) vymáhání plnění povinností uložených členům společenství k tomu příslušným orgánem společenství podle zákona o vlastnictví bytů a podle těchto stanov, pokud tuto činnost nesvěří do působnosti výboru nebo pověřeného vlastníka,

j) změně osoby správce nebo o změně obsahu smlouvy se správcem,

k) nabývání  nemovitých  věcí,  bytů  nebo  nebytových  prostor  k účelům,  které  jsou   předmětem  činnosti  společenství  podle zákona  o vlastnictví bytů, o majetkových  dispozicích s těmito věcmi (převody, darování, zatěžování právy  jiných osob, ručení těmito  věcmi  apod.);  totéž  platí  pro  jiná  práva  a  jiné  majetkové   hodnoty,  dále   pro  movité   věci,  je-li  jejich pořizovací cena vyšší než  částka určená usnesením shromáždění,  jinak částka vyšší než 50 tisíc Kč v jednotlivém případě,

l) stanovení výše odměny členů výboru nebo pověřeného vlastníka,

m) rozdělení případného zisku z hospodaření společenství,

n) pravidlech pro užívání společných částí domu,

o) schvalování rozpočtu společenství,

p) dalších záležitostech  společenství, pokud tak  stanoví zákon o vlastnictví bytů, anebo si je shromáždění k rozhodnutí vyhradí.

 

(4) Shromáždění se  schází nejméně jednou za  rok. Svolává je výbor nebo  pověřený vlastník. Není-li zvolen  výbor nebo pověřený vlastník,  svolává   shromáždění  ten,  kdo   plní  funkci  orgánů společenství.  Svolavatel  připravuje  též podklady  pro  jednání shromáždění.

 

(5) Shromáždění  musí  být  svoláno  též,  požádá-li  o  to s uvedením  návrhu   pořadu  jednání  nejméně   takový počet  členů společenství, kteří mají alespoň jednu  čtvrtinu všech hlasů, a to do 30 dnů od doručení této žádosti.

 

(6) Nesplní-li svolavatel  uvedený  v  odstavci  4  povinnost svolat  shromáždění  podle  odstavce   4  nebo  5,  jsou oprávněni shromáždění svolat členové společenství,  jejichž počet hlasů činí alespoň jednu čtvrtinu všech hlasů.

 

(7) Shromáždění  se  svolává  písemnou   pozvánkou,  která se doručí  všem  členům  společenství,  a  současně  vyvěsí v domě na domovní vývěsce společenství.

 

(8) Písemná  pozvánka musí  být doručena  a současně vyvěšena nejméně 15 dní přede dnem  konání shromáždění. V pozvánce se uvede zejména datum, hodina, místo konání a program jednání shromáždění. Dále  se  v  pozvánce  uvede,  kde  se  mohou členové společenství seznámit s podklady k  nejdůležitějším bodům jednání, pokud nejsou tyto podklady k pozvánce připojeny.

 

(9) Jednání shromáždění řídí  předseda (místopředseda) výboru nebo  pověřený člen  výboru,  anebo  pověřený vlastník;  v případě svolání shromáždění svolavatelem podle odstavce 4 věta druhá, nebo podle  odstavce  6,  řídí  jednání  shromáždění  člen společenství

zmocněný tímto svolavatelem.

 

(10) Shromáždění   je  schopné   usnášení,  jsou-li  přítomni členové společenství, kteří mají většinu hlasů. K přijetí usnesení je   zapotřebí   nadpoloviční  většiny   hlasů   přítomných  členů společenství, pokud zákon nebo tyto stanovy neurčují jinak.

 

(11) Při hlasování je  rozhodující velikost spoluvlastnických

podílů  členů  společenství  na  společných  částech domu; členové společenství,  kteří jsou  spoluvlastníky  jednotky, mají společně jeden hlas.

 

(12) Při rovnosti hlasů nebo nedosáhne-li se potřebné většiny nebo  dohody, rozhodne  na  návrh  kteréhokoliv člena společenství soud.  Jde-li  o  důležitou   záležitost,  může přehlasovaný  člen společenství  požádat  soud,  aby  o  ní  rozhodl.  Právo je nutno uplatnit  u soudu  do 6  měsíců ode  dne přijetí rozhodnutí, jinak právo zanikne.

 

(13) Tříčtvrtinové    většiny    hlasů    přítomných    členů společenství je zapotřebí k přijetí usnesení o

 

a) schválení nebo změně stanov,

b) změně   prohlášení  vlastníka   budovy  podle   § 4  zákona   o   vlastnictví bytů,

c) uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotkám podle odstavce 3   písm. c),

d) způsobu rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky,

e) rozdělení zisku z hospodaření společenství.

 

(14) K přijetí usnesení o změně účelu užívání stavby, o změně stavby,  jakož i  o podstatných  změnách týkajících  se společných částí domu je zapotřebí souhlasu tříčtvrtin hlasů všech členů společenství.

 

(15) Ke  zvolení členů  výboru nebo  pověřeného vlastníka  je

zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech členů společenství.

 

(16) Tvoří-li  společenství pouze  3 členové,  je zapotřebí k přijetí   usnesení   shromáždění   vždy   souhlasu   všech   členů společenství.

 

(17) Z  jednání  shromáždění  se  pořizuje  zápis,  za  jehož pořízení odpovídá svolavatel. Zápis  musí obsahovat nezbytné údaje prokazující schopnost shromáždění k jednání a usnášení, dále údaje o průběhu jednání, plné znění přijatých usnesení a výsledky voleb,

pokud byly  volby prováděny. Přílohu zápisu tvoří zejména  listina přítomných  s  jejich  podpisy  a  písemné  podklady,  které  byly předloženy k jednotlivým projednávaným bodům.

 

(18) Zápis a usnesení  podepisuje  předsedající  a  zapisovatel.  Zápisy včetně písemných podkladů k jednání shromáždění musí být uschovány u předsedy výboru nebo u pověřeného vlastníka nejméně 10 let.

 

(19) Ustanovení  odstavců 17  a 18  se přiměřeně  použijí pro zápisy z jednání výboru a kontrolní komise.

 

Čl. VIII

 

Výbor

 

(1) Výbor je výkonným orgánem společenství. Řídí a organizuje běžnou  činnost společenství  a rozhoduje  ve věcech  spojených se správou domu  a s předmětem činnosti  společenství s výjimkou těch věcí, které jsou  podle zákona o vlastnictví bytů  a těchto stanov

ve  výlučné  působnosti  shromáždění,  anebo  si  je shromáždění k rozhodnutí vyhradilo.

 

(2) Výbor  je  statutárním   orgánem  společenství.  Za  svou činnost odpovídá  výbor shromáždění. Za  výbor jedná navenek  jeho předseda.   V   době    nepřítomnosti   předsedy   jej zastupuje místopředseda.  Jde-li o  písemný právní  úkon, který  činí výbor,

musí být podepsán předsedou  nebo v jeho zastoupení místopředsedou a dalším   členem   výboru.   Podepisuje-li   předseda   spolu   s místopředsedou,  je  podpis   místopředsedy  považován  za  podpis dalšího člena výboru.

 

(3) Členové  výboru  jsou  voleni  a odvoláváni shromážděním. Předsedu a místopředsedu  volí výbor z řad svých  členů a z funkce je odvolává.

 

(4) Předseda  výboru  organizuje,   svolává  a  řídí  činnost výboru, organizuje běžnou činnost společenství.

 

(5) Výbor koná své schůze  podle potřeby, nejméně však jednou za čtvrtletí.

 

(6) Výbor je  alespoň tříčlenný. Každý  člen výboru má  jeden hlas.

 

(7) Výbor  je schopen  usnášení, je-li  přítomna nadpoloviční většina jeho  členů. K přijetí usnesení  je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů výboru. Požádá-li o to člen výboru, musí  být  do  zápisu výslovně  uveden  jeho  nesouhlas s přijatým usnesením, popřípadě též důvody tohoto nesouhlasu.

 

(8) Odpovědnost  člena  výboru   za  škodu,  kterou  způsobil

porušením  právní  povinnosti  při  výkonu  své  funkce,  se  řídí ustanoveními občanského zákoníku.

 

(9) Výbor jako výkonný orgán společenství zejména

 

a) zajišťuje  záležitosti společenství  ve  věcech  správy  domu a   pozemku   a  dalších   činností společenství   podle  zákona  o  vlastnictví bytů  a těchto stanov,  pokud nejde o  záležitosti, které jsou v působnosti  shromáždění; zajišťuje plnění usnesení shromáždění a odpovídá mu za svou činnost,

b) rozhoduje  o  uzavírání  smluv   ve  věcech  předmětu  činnosti   společenství,  zejména  k  zajištění  oprav do maximální výše 30 tis. Kč,  pojištění  domu a  zajištění dodávky služeb spojených s užíváním jednotek,

c) odpovídá za  vedení účetnictví a za  sestavení účetní závěrky a  za předložení přiznání k daním,  pokud tato povinnost vyplývá z právních předpisů,

d) připravuje   podklady   pro    jednání   shromáždění,   svolává shromáždění,   předkládá  shromáždění   zprávu  o   hospodaření společenství,  zprávu  o  správě  domu  a  pozemku  a o dalších činnostech společenství, které  obsahují zejména základní údaje o provedených  a  plánovaných   opravách,  údržbě  a  povinných revizích  včetně údajů  o použití  a stavu  příspěvků na správu domu a pozemku,

e) předkládá  k projednání  a schválení  účetní závěrku  a písemné materiály, které má shromáždění projednat,

f) zajišťuje řádné vedení písemností společenství,

g) sděluje   jednotlivým   členům   společenství   podle  usnesení  shromáždění výši příspěvků na náklady spojené se správou domu a  pozemku a výši záloh na úhradu za služby,

h) zajišťuje  vyúčtování záloh  na úhradu  za služby  a vypořádání nedoplatků nebo přeplatků,

i) zajišťuje včasné plnění závazků společenství vzniklých ze smluv a jiných  závazků  a  povinností  vůči  třetím  osobám a včasné uplatňování pohledávek společenství.

 

(10) Výbor jako statutární orgán společenství zejména

 

a) v souladu se zákonem o vlastnictví bytů, s těmito stanovami a s usneseními  shromáždění činí  právní úkony  jménem společenství navenek  ve  věcech  předmětu  činnosti,  zejména  též  uzavírá smlouvy,

b) zajišťuje  kontrolu  kvality  dodávek,  služeb  a jiných plnění podle uzavřených smluv a  činí vůči dodavatelům potřebná právní nebo jiná  opatření k odstranění  zjištěných nedostatků nebo  k náhradě vzniklé škody,

c) jménem společenství  vymáhá plnění povinností  uložených členům společenství,

d) plní  povinnosti podle  zákona o vlastnictví bytů  ve vztahu  k rejstříku  společenství  vedenému   příslušným  soudem  určeným  zvláštním předpisem k vedení obchodního rejstříku.

 

Čl. IX

 

Pověřený vlastník

 

(1) Pověřený  vlastník plní  funkci výkonného  a statutárního orgánu společenství.

 

(2) Pověřený  vlastník  činí  právní  úkony  a  podepisuje je jménem společenství.

 

(3) Pověřeného  vlastníka volí  shromáždění stejným způsobem, jakým se volí výbor.

 

(4) Pověřený  vlastník  vykonává  působnost  a  plní  úkoly v rozsahu, v jakém jinak přísluší  podle zákona o vlastnictví bytů a těchto stanov výboru.

 

(5) Pověřený vlastník  odpovídá za porušení  svých povinností shodně jako člen výboru.

 

Čl. X

 

Kontrolní komise, revizor

 

(1) Kontrolní  komise  je  kontrolním  orgánem  společenství, který je  oprávněn kontrolovat činnost  společenství a projednávat stížnosti  jeho členů  na  činnost společenství nebo  jeho orgánů. Kontrolní komise  nebo její pověřený člen  je oprávněn nahlížet do

účetních a jiných dokladů společenství  a vyžadovat od výboru nebo pověřeného  vlastníka   potřebné  informace  pro   svou  kontrolní činnost.  Kontrolní   komise  odpovídá  pouze   shromáždění  a  je nezávislá na ostatních orgánech společenství.

 

(2) Kontrolní   komise  je   nejméně  tříčlenná   a  volí  ji shromáždění stejným způsobem, jakým se  volí výbor. Ze svých členů volí kontrolní komise svého předsedu, který svolává a řídí jednání této komise.

 

(3) Kontrolní komise v rámci své působnosti zejména

 

a) kontroluje, zda  společenství a jeho orgány  vyvíjejí činnost v souladu se zákonem o vlastnictví bytů a s těmito stanovami,

b) vyjadřuje se  k řádné účetní  závěrce společenství a  ke zprávě výboru určené k projednání na schůzi shromáždění,

c) podává shromáždění zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti,

d) může  podat   výboru  nebo  pověřenému   vlastníkovi  zprávu  o nedostatcích zjištěných při své  kontrolní činnosti s návrhy na opatření včetně termínů na jejich odstranění,

e) účastní se prostřednictvím svého zástupce jednání výboru.

 

(4) Ustanovení  odstavce  1  až  3  se  použijí,  rozhodne-li shromáždění o zřízení kontrolní komise  [čl. VI odst. 1 písm. c)]. Ve  společenství s  počtem členů  nižším než  10 může  shromáždění rozhodnout, že  se namísto kontrolní komise  volí revizor. Revizor má působnost kontrolní komise.

 

Čl. XI

 

Jednání dalších osob za společenství

 

(1) Shromáždění může rozhodnout, že  určité činnosti bude pro společenství  vykonávat zaměstnanec  (zaměstnanci) společenství na základě pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce.

 

(2) Pracovní  zařazení  a vymezení  právních  úkonů, které je zaměstnanec    oprávněn    činit    za    společenství   v   rámci pracovněprávního  vztahu  podle  odstavce  1,  musí  být schváleno shromážděním.

 

(3) Smlouva sjednaná  podle odstavce 1  musí obsahovat přesné vymezení oprávnění zaměstnance k jednání za společenství.

 

(4) Působnost  podle  odstavce  1  a  2  nebo  její část může shromáždění   svým   usnesením  svěřit   výboru   nebo  pověřenému vlastníkovi.

 

Čl. XII

 

Zvláštní způsob rozhodování ve společenství

 

V případech, kdy je podle  zákona o vlastnictví bytů potřebný souhlas všech  členů společenství (§ 11  odst. 5 a  § 13 odst. 3), může  být tento  souhlas vyjádřen  jednotlivými členy společenství také mimo schůzi  shromáždění písemně na jedné listině  či na více

listinách, které  obsahují označení záležitosti, k  níž je souhlas vydáván, datum a podpisy členů společenství.

 

ČÁST ČTVRTÁ

 

ČLENSTVÍ VE SPOLEČENSTVÍ

 

Čl. XIII

 

Vznik členství

 

(1) Členy společenství se stávají  fyzické i právnické osoby, které nabyly vlastnictví k jednotce v domě, pro který společenství vzniklo. Jejich členství vzniká

 

a) dnem  vzniku společenství  v případech,  kdy tyto  osoby nabyly vlastnictví k jednotce nejpozději dnem vzniku společenství,

b) dnem nabytí vlastnictví k jednotce  v případech, kdy tyto osoby nabyly vlastnictví k jednotce po dni vzniku společenství.

 

(2) Společnými   členy   společenství   jsou   spoluvlastníci jednotky  nebo manželé,  kteří  mají  jednotku ve  společném jmění manželů. Ze společného členství  jsou společní členové oprávněni a povinni společně a nerozdílně.

 

(3) Spoluvlastníci   jednotky  jako   společní  členové  mají postavení  vlastníka jednotky  a mají právo na  schůzi shromáždění hlasovat  jako jeden  vlastník -  člen společenství  s váhou hlasu odpovídající spoluvlastnickému podílu  na společných částech domu, přičemž váha hlasu je nedělitelná.

 

(4) Seznam  členů společenství,  jejichž členství  vzniklo ke

dni  vzniku  společenství,  tvoří  přílohu  těchto  stanov.  Členy společenství,  jejichž  členství  vznikne  za trvání společenství, zapíše společenství do seznamu členů společenství neprodleně poté, kdy  člen  společenství  oznámí  prokazatelně  nabytí  vlastnictví jednotky. V  seznamu členů společenství  musí být u  každého člena společenství uvedena vedle jména,  příjmení, data narození a místa trvalého pobytu též váha hlasu při hlasování na shromáždění.

 

Čl. XIV

 

Práva a povinnosti člena společenství

 

(1) Člen  společenství má  práva vlastníka  jednotky a  člena společenství   uvedená   v   příslušných   ustanoveních  zákona  o vlastnictví bytů a těchto stanov a má zejména právo

 

a) účastnit  se  veškeré  činnosti   společenství  způsobem  a  za  podmínek  stanovených  zákonem  o  vlastnictví  bytů  a  těmito stanovami,

b) účastnit se jednání shromáždění a hlasováním se podílet na jeho rozhodování,

c) volit a být volen do orgánů společenství,

d) předkládat  orgánům společenství  návrhy a  podněty ke zlepšení činnosti  společenství  a  k  odstranění  nedostatků  v  jejich činnosti,

e) obdržet  vyúčtování  záloh  na  úhradu  jednotlivých  služeb  a vrácení případných přeplatků,

f) nahlížet  do  písemných  podkladů  pro  jednání shromáždění, do zápisu ze schůze shromáždění, do smluv sjednaných společenstvím a do  podkladů, z  nichž  vychází  určení výše  jeho povinnosti podílet se na nákladech spojených se správou domu a pozemku a s  dodávkou služeb spojených s užíváním jednotky.

 

(2) Člen  společenství  má  povinnosti  vlastníka  jednotky a člena  společenství uvedené  v příslušných  ustanoveních zákona  o vlastnictví bytů a těchto stanov, zejména má povinnost

 

a) dodržovat  tyto stanovy  a plnit  usnesení orgánů  společenství schválená  v souladu  se zákonem  o vlastnictví  bytů a  těmito stanovami,

b) hradit stanovené příspěvky na správu domu a pozemku,

c) hradit stanovené zálohy na úhradu za služby a hradit nedoplatky vyplývající z vyúčtování,

d) řídit  se   při  užívání  společných  částí   domu,  pozemku  a společných  zařízení domu  právními předpisy  a pokyny  výrobce  nebo správce technických zařízení,

e) zdržet se  jednání, jímž by zasahoval  do práva ostatních členů společenství; úpravy jednotky ve svém vlastnictví provádět tak, aby  neohrožoval  výkon  vlastnického práva ostatních vlastníků jednotek  a v  případech, kde  to stanoví  zákon o  vlastnictví bytů, provádět úpravy jen se souhlasem všech vlastníků jednotek nebo na základě smlouvy o  výstavbě uzavřené se všemi vlastníky jednotek v domě,

f) odstranit na  svůj náklad závady  a poškození, které  na jiných jednotkách nebo  na společných částech  domu způsobil sám  nebo   ti, kteří s ním jednotku užívají,

g) umožnit instalaci a  údržbu zařízení pro měření tepla  a vody v jednotce a odečet naměřených hodnot,

h) umožnit  po předchozím  vyzvání přístup  do jednotky,  pokud to nezbytně  vyžadují  úpravy,   provoz,  opravy  apod.  ostatních jednotek nebo domu jako celku;  nejde-li o havarijní či obdobný stav, činí výzvu písemně výbor nebo pověřený vlastník alespoň 3 dny předem,

i) oznámit   bez   zbytečného   odkladu   výboru   nebo pověřenému vlastníkovi   nabytí   vlastnictví   jednotky   spolu  s  údaji potřebnými pro zapsání do  seznamu členů společenství podle čl. XIII odst. 4 a pro potřeby správy domu,

j) oznamovat   společenství  všechny   skutečnosti  rozhodné   pro rozúčtování služeb pojených s bydlením, zejména  změny v počtu příslušníků své domácnosti, domácnosti nájemce nebo podnájemce,  pokud  je způsob  rozúčtování  cen  služeb nebo  stanovení výše   příspěvků na správu  domu a pozemku závislé též  na počtu členů  domácnosti,  a to nejpozději do  30 dnů  ode dne,  kdy ke změně došlo,

k) předat výboru nebo  pověřenému vlastníkovi ověřenou projektovou dokumentaci v případě, že provádí změnu stavby.

 

Čl. XV

 

Zánik členství ve společenství

(1) Členství ve společenství zaniká

 

a) převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky,

b) úmrtím člena společenství - fyzické osoby,

c) zánikem  člena  společenství  -  právnické  osoby  bez právního

nástupnictví,

d) zánikem jednotky, jejímž vlastníkem je člen společenství,

e) dalším způsobem, pokud to stanoví zákon o vlastnictví bytů.

 

(2) Společné  členství ve  společenství zaniká  a mění  se na členství  dnem, kdy  se zapíše  změna předchozího spoluvlastnictví jednotky  na výlučné  vlastnictví jediného  člena společenství  do katastru  nemovitostí;  tuto  změnu  je  povinen člen společenství neprodleně oznámit výboru společenství.

 

ČÁST PÁTÁ

 

HOSPODAŘENÍ SPOLEČENSTVÍ

 

Čl. XVI

 

Hospodaření společenství a způsob nakládání s jeho majetkem

 

(1) Společenství    hospodaří    s    finančními   prostředky poskytovanými  členy společenství  na úhradu  příspěvků na  správu domu a  pozemku, dále s finančními  prostředky poskytovanými členy společenství na úhradu  za služby spojené s užíváním  jednotek a s dalšími   finančními   prostředky   získanými   v  rámci  činnosti

společenství.

 

(2) Uzavře-li  společenství  podle  těchto  stanov smlouvu se správcem,  je  povinno  smluvně  dojednat  také povinnosti správce předkládat orgánům společenství ke schválení návrhy výše příspěvků na správu domu a pozemku a  výše záloh na úhradu za služby placené

členy  společenství,  návrhy  na  rozúčtování  cen  služeb a další návrhy,  které  podle  zákona  o  vlastnictví  bytů a podle těchto stanov  schvalují příslušné  orgány společenství.  Ve smlouvě může společenství pověřit správce též zajišťováním činností uvedených v

odstavci 1.

 

(3) Nabude-li   společenství  věci,   práva,  jiné  majetkové hodnoty, byty nebo nebytové prostory  k účelům uvedeným v zákoně o vlastnictví  bytů  a  v  těchto   stanovách,  je  povinno  s  nimi hospodařit pouze v souladu s vymezeným účelem. Výbor nebo pověřený

vlastník může  v těchto záležitostech činit  právní úkony pouze na základě  usnesení shromáždění,  pokud v  usnesení shromáždění není stanoveno jinak.

 

(4) Společenství  je  povinno  uplatňovat  a  vymáhat  plnění povinností uložených členům společenství k tomu příslušným orgánem společenství  a  plnění  závazků  třetích  osob vůči společenství. Výbor  či pověřený  vlastník  odpovídají  za včasné  plnění těchto úkolů.

 

(5) Členové společenství jsou z  právních úkonů týkajících se společné věci oprávněni a povinni v poměru odpovídajícím velikosti jejich spoluvlastnických podílů na společných částech domu.

 

(6) Členové  společenství  ručí  za  závazky  společenství  v poměru,  který  odpovídá  velikosti  spoluvlastnických  podílů  na společných částech domu.

 

Čl. XVII

 

Úhrada nákladů spojených se správou domu a pozemku a úhrada za služby

 

(1) Příspěvky na správu domu a pozemku, dále zálohy na úhradu za  služby,  popřípadě  další  platby  podle  zvláštního  právního předpisu  (např.  zákon  č.  185/2001  Sb.,  o  odpadech a o změně některých  dalších  zákonů,  ve  znění  pozdějších předpisů) platí

členové společenství  v částkách a v  termínech stanovených k tomu příslušným  orgánem  společenství  na  účet  společenství [čl. VII odst.  3 písm.  f) a  g)], který zřídí u banky, nerozhodne-li  shromáždění o placení na účet správce.

Podíl jednotlivých vlastníků na uvedených nákladech se stanoví jako podíl odpovídající velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu. Tímto podílem se vypočítává též záloha do rezervního fondu oprav.

 

(2) Stanovené zálohy jsou ke dni jejich splatnosti závazkem každého jednotlivého člena společenství vůči tomuto společenství. Úhrada záloh jednotlivých vlastníků bytových jednotek se stává závazkem společenství vůči vlastníkům. V případě prodlení jednotlivé platby je společenství oprávněno účtovat poplatek z prodlení ve výši 0,5 promile denně. Vyúčtování  záloh  na  úhradu  za  služby  provádí  výbor jedenkrát   za  zúčtovací   období,  kterým   je  kalendářní  rok, nejpozději do 4 kalendářních měsíců po jeho skončení; v souladu se stanoveným  způsobem  rozúčtování  [čl.  VII  odst.  3  písm. h)]. Nedoplatek nebo přeplatek vyplývající z vyúčtování je splatný do 5 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období. Spolu s vyúčtováním předložení shromáždění společenství vlastníků přehled případných nedoplatků jednotlivých vlastníků a podklady pro kontrolu stavu účtu, na kterém jsou uloženy finanční prostředky společenství.

 

(3) Zprávu  o  použití  a  stavu  příspěvků  na správu domu a pozemku předkládá výbor ke  schválení shromáždění spolu se zprávou o hospodaření společenství  a s návrhem na  schválení roční účetní závěrky.  Nevyčerpaný  zůstatek  těchto  finančních  prostředků se

převádí do následujícího roku.

V případě změny vlastníka jednotky v domě a související změny v osobě účastníka společenství se převádí zůstatek tohoto fondu ve prospěch nového vlastníka a hodnotu zůstatku původní a nový vlastník mezi sebou vypořádají, aniž by požadovali jeho dílčí vyúčtování a vypořádání.